Onderwijsaanbod

Hallo! Leuk dat u meer over ons onderwijsaanbod wilt weten. Wij presenteren ons graag aan u middels enkele onderwerpen. Het is wel wat puntsgewijs, maar dan heeft u snel een duidelijk beeld van ons.

Hoe is ons onderwijs?
- Wij geven vakken als Levensbeschouwelijk onderwijs (Bijbelse vertelling, psalmen, catechismus en Namen en Feiten), Rekenen&Wiskunde, Nederlandse Taal, Wereldoriëntatie (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis), Sociale Vaardigheidslessen, Schrijven, Verkeer, Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige Vorming (tekenen en handvaardigheid) en Engels. 
- Wij geven naar ons vermogen inclusief en passend onderwijs aan alle leerlingen, zodat zij op hun niveau voldoende uitdaging ervaren. Kinderen met verschillende zorgarrangementen doorlopen met succes onze school.
- Indien nodig geven wij (tijdelijk) extra ondersteuning of wordt er een passende onderwijsplek op een andere (speciaal) basisonderwijsschool gevonden. Dat gaat altijd in overleg met de ouders.
- Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij vanaf midden groep 3 een plusklas.
- Voor talentvolle leerlingen met hun handen hebben wij een klusklas vanaf groep 5. In 2023/2024 ontwikkelen wij Eben-Haëzer-Helpt, waarmee talenten van alle leerlingen kunnen worden ontdekt, benut en ontwikkeld. De klusklas en plusklas worden daar onderdelen van.
- Wij gebruiken moderne leermiddelen en vormen uw kind voor de maatschappij, zodat het daar als christen kan leven en bewegen.
- Wij vinden sport en gezonde voeding belangrijk. Zo doen we mee aan de Haagse Schoolsporttoernooien en hebben sinds 2019 het certificaat 'De Gezonde School' op het deelgebied 'voeding'.

Hoe is onze kwaliteit?
- De onderwijsinspectie heeft in 2021 voor het laatst (op afstand vanwege de coronapandemie) beoordeeld dat ons onderwijs in orde is.
- Wij geven degelijk onderwijs met goede resultaten. Wij scoren sinds 2007 altijd boven de inspectienorm bij de Cito-Eindtoets. Per schooljaar 2023/2024 nemen wij de Cito Doorstroomtoets af bij groep 8.
- Sinds 2017 hebben wij het certificaat 'De Vreedzame School' en staan daarmee voor een fysieke en sociaal veilige school.
- Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Leerlijnen ParnasSys.
- Wij volgen de leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse Cito-toetsen, de Entree-toets en de Centrale Eindtoets.
- Sinds 2023 zijn wij aspirant SAM-school, een opleidingsschool voor aanstaande leerkrachten. Alle leerkrachten zijn geschoold in het begeleiden en coachen.
- De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen en met name De Driestar in Leiden/Gouda, die op het gebied van onze identiteit goed aansluit.
- Ouders waarderen onze school positief. Dit kunt u zien in onze oudertevredenheidspeiling uit schooljaar 2023/2024.

Inspectie
Scholen krijgen eens in de vier jaar bezoek van de onderwijsinspectie. Wij hadden op 12 januari 2016 het meest recente kwaliteitsonderzoek op school en in 2021 een online inspectierapport (i.v.m. de coronapandemie). Opnieuw bleken alle onderdelen op orde te zijn. Enkele onderdelen werden als 'goed' beoordeeld. In 2023 hadden we een bestuursonderzoek, waar we mooie ontwikkelpunten hebben opgedaan en opnieuw geen enkele onvoldoende kregen. Op www.onderwijsinspectie.nl is ook ons inspectierapport en inspectieoordeel te vinden. Wilt u deze inzien? Klik hier! U kunt ook de resultaten van onze school bekijken op Scholen op de kaart.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het Samenwerkingsverband Berséba en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven. Wilt u deze inzien? Klik hier (Aangezien in 2024 een nieuwe versie van ons SOP komt i.s.m. Berséba, is het 'oude' SOP verlengd.)