Identiteitsraad

Samenstelling
  • Dhr. D.J. Doorn (voorzitter) 
  • Dhr. R. Plugge (tweede voorzitter)
  • Mw. R. Hofland (secretaris)
  • Dhr. C. van de Wetering (penningmeester)
  • Dhr. S. van der Toorn
  • Dhr. P. van Winkelen
Documenten
Klik hier voor het schoolreglement
Klik hier voor de brief aan de ouders voor lidmaatschap
Mail voor de verklaring van lidmaatschap naar renateblok@hotmail.com
Klik hier voor het jaarverslag van 2017

RSIN/Fiscaal nummer: 26.01.564. 

Wat doet de identiteitsraad?
De Eben Haëzerschool is onderdeel van Mantum Onderwijs, een overkoepelende organisatie over vier scholen in Vlaardingen, 's-Gravenzande, Benthuizen en Den Haag/Scheveningen. De scholen hebben gemeen dat ze onderwijs willen geven waarin de beginselen van de reformatie doorklinken: Alleen door het geloof, alleen door genade, alleen naar het Woord van God, de Bijbel.
Mantum Onderwijs heeft een bestuur dat met de directie de lopende zaken van de vier scholen behartigt: Denk aan de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, en daarnaast alles wat met personeel, gebouwen en leermiddelen te maken heeft.
Elke school heeft een eigen identiteitsraad. Die identiteitsraden controleren het bestuur. Dat doen ze door elk jaar vooraf het werkplan en de begroting te beoordelen en achteraf de resultaten te toetsen. Bovendien bewaakt de identiteitsraad de identiteit, het eigene van de school. Daarbij moet u niet in de eerste plaats denken aan de sfeer, maar vooral aan het feit dat onze school een reformatorische school is. Dan gaat het natuurlijk allereerst over het godsdienstonderwijs: de vertellingen uit de Bijbel, het leren en zingen van psalmen, het leren van de catechismus. Onze school wil daarin meegeven wat de Heere God ons leert in Zijn Woord.
Bijvoorbeeld zoals Asaf, een onderwijzer uit het Oude Testament, onderwijs gaf. Wat hij gehoord had van zijn ouders, wilde hij vertellen aan zijn kinderen: "de loffelijkheden des Heeren, Zijn sterkheid en Zijn wonderen die Hij gedaan heeft". En het doel daarvan was dat die kinderen "hun hoop op God zouden stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden zouden bewaren." (Psalm 78). Asaf had afgeleerd om zijn hoop op mensen te stellen, of op zichzelf. Hij wist wat het betekent om een zondaar te zijn. Maar hij wist ook dat er voor zondaren in de Heere Jezus een weg tot behoud is. Die boodschap van zonde en van genade in Christus, is het waard om aan onze kinderen door te geven!

Gaat identiteit over meer dan godsdienstonderwijs? Reformatorisch rekenen geeft toch geen andere uitkomst dan, bijvoorbeeld, vrijzinnig rekenen? Natuurlijk: de uitkomst is hetzelfde. Maar wie onderwijs geeft, hanteert daarvoor een methode. En onderwijsmethoden sluiten nauw aan bij de praktijk. Welke geest spreekt er uit een methode voor rekenen, taal, aardrijkskunde of biologie? Een methode probeert altijd aansluiting te vinden met de praktische toepassing. Dan is het fijn als die methode aansluit bij de levensstijl en de uitgangspunten die we, met de Bijbel als ons kompas, willen hanteren.
Dus behalve dat we als identiteitsraad meeluisteren als een nieuwe leerkracht een proefles komt houden (en we daar een goed gesprek over voeren), kijken we ook graag mee naar de onderwijsmethoden die gebruikt worden, de thema's die langskomen en hoe de leerkrachten daar in de praktijk invulling aan geven. Daarom is de directeur ook altijd aanwezig wanneer de identiteitsraad vergadert. We zijn dankbaar dat dat overleg altijd in een goede sfeer verloopt.

De identiteitsraad kijkt mee als het gaat om de identiteit, het eigene van de school. "Zijn geboden bewaren" - dat hoort daar ook bij. U mag denken aan een pestprotocol, luisteren als aandachtsthema, andere vormen van gezond gedrag. Maar het is in deze tijd eigenlijk vanzelfsprekend, dat een school daar aandacht aan besteedt. Vanuit wat de Heere ons leert in Zijn Woord willen we als reformatorische school verder gaan. Het vloekverbod blijft op onze school voluit van kracht. Eerbied voor het gezag, voor ouderen en leerkrachten moet op onze school vanzelfsprekend zijn. Onderscheid tussen man en vrouw, tussen jongen en meisje komt tot uitdrukking in onze kleding. En onze kleren zijn in de eerste plaats bedoeld om er niet naakt bij te lopen. Dat doel houden we graag vast.

Dan voelt u wel, voor je het weet verzand je in een discussie over wat nog wel mag en wat niet. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel en morgen is er zo weer een nieuw punt van aandacht. Om in die draaikolk van veranderingen de koers enigszins te bepalen heeft de identiteitsraad in schooljaar 2012-2013 het schoolreglement weer eens doorgenomen. Daarin proberen we ouders, leerkrachten en de directeur enkele handvatten en kaders mee te geven voor de praktijk van alledag.

ANBI
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De gegevens staan in het jaarverslag van de identiteitsraad (zie boven).