Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

De school kan te maken krijgen met incidenten op het gebied van agressie, geweld en seksuele intimidatie (AG&SI). De Eben-Haëzerschool heeft een veiligheidsplan, welke als doel heeft alle vormen van AG&SI binnen of in de directe omgeving van de school zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Alle personen binnen de organisatie onderschrijven het veiligheidsbeleid en hanteren voor hun handelen de volgende uitgangspunten:
  • het handhaven van een schoolklimaat, waarin iedereen elkaars integriteit respecteert;
  • het voeren van een actief beleid om agressie, geweld en seksuele intimidatie te voorkomen;
  • het serieus nemen van klachten betreffende agressie, geweld en seksuele intimidatie en deze conform de klachtenregeling afhandelen;
  • het niet tolereren van agressie, geweld en seksuele intimidatie en daartoe het hanteren van passende gedragsregels en waar nodig een passend sanctiebeleid toe te passen.
Klik hier voor het Veiligheidsplan van Mantum Onderwijs.
Klik hier voor het Veiligheidsprotocol van de Eben-Haëzerschool. Dit is de lokale aanvulling op het Veiligheidsplan van Mantum Onderwijs. Hierin leest u meer over het meten van veiligheid, het pestprotocol, aanpak van ongewenst gedrag en onze schoolregels.