Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

De Eben-Haëzerschool staat voor een veilige leer- en leefomgeving. We werken hieraan middels het sociaal-vaardigheidsprogramma van de Vreedzame School. Pesten of grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd op onze school.
De Eben-Haëzerschool heeft een veiligheidsplan, welke als doel heeft alle vormen van AG&SI (agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van de school zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Alle personen binnen de organisatie onderschrijven het veiligheidsbeleid en hanteren voor hun handelen de volgende uitgangspunten:
  • het handhaven van een schoolklimaat, waarin iedereen elkaars integriteit respecteert;
  • het voeren van een actief beleid om agressie, geweld en seksuele intimidatie te voorkomen;
  • het serieus nemen van klachten betreffende agressie, geweld en seksuele intimidatie en deze conform de klachtenregeling afhandelen;
  • het niet tolereren van agressie, geweld en seksuele intimidatie en daartoe het hanteren van passende gedragsregels en waar nodig een passend sanctiebeleid toe te passen.
Klik hier voor het Veiligheidsplan van Mantum Onderwijs.
Klik hier voor het Veiligheidsprotocol van de Eben-Haëzerschool. Dit is de lokale aanvulling op het Veiligheidsplan van Mantum Onderwijs. Hierin leest u meer over het meten van veiligheid, het pestprotocol, aanpak van ongewenst gedrag en onze schoolregels.

Tevredenheidspeiling
Iedere school is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. Wij evalueren ons onderwijs elk jaar en stellen dan voor het daaropvolgende schooljaar nieuwe onderwijsdoelen vast. Vervolgens worden deze doelen opgenomen in ons school- en/of jaarplan. De inspectie komt ook eens in de vier jaar de kwaliteit van ons onderwijs beoordelen.
Daarnaast vragen wij om de mening van ouders met ons te delen ten aanzien van het onderwijs, de organisatie in de school en alles wat er verder in en rond de school afspeelt. Hun mening is voor ons van groot belang en hun opmerkingen worden meegenomen in het plan van aanpak voor de korte en de lange termijn. De tevredenheidspeilingen van ouders en van leerlingen zijn hieronder in te zien:

Klik hier voor de ouderpeiling over de onderwijskwaliteit en sociale veiligheid (2021).
Klik hier voor de leerlingtevredenheidspeiling over de onderwijskwaliteit (2021).
Klik hier voor de leerlingtevredenheidspeiling over de sociale veiligheid (2021).
Klik hier (binnenkort) voor de personeelstevredenheidspeiling over onderwijskwaliteit en veiligheid (2022)