Wie zijn wij?

Graag presenteren wij ons aan u middels enkele onderwerpen.

Wie zijn wij?

- De Eben-Haëzerschool is een school met christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. De naam van onze school komt uit de Bijbel (1 Samuël 7) en betekent 'Steen der Hulp'.
- Wij hebben een enthousiast en gedreven team, die gaat voor 'verbinding', 'vertrouwen', 'professionaliteit' en 'ontwikkeling'. We werken actief aan een veilig leer- en leefklimaat.
- Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk: samenwerken met ouders voor het kind en aan de school.
- Onder de personeelsleden bevinden zich een directeur, een intern begeleider, een teamleider, vakdocent gym, onderwijsassistenten en teamleden.
- Wij maken deel uit van Mantum onderwijs: www.mantum.nl  (scholen uit Benthuizen, Westland en Vlaardingen).
- Wij vallen onder het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, de vereniging voor Reformatorisch Passend Onderwijs voor basis- en speciaal onderwijs.

Hoe is onze identiteit?
- De Bijbel is voor ons de basis, de Bron en gids van ons onderwijs en ons leven.
- Wij zingen dagelijks met de leerlingen psalmen en Bijbelse liedjes.
- Wij vertellen dagelijks Bijbelverhalen en in groep 7/8 behandelen wij Bijbelse onderwerpen uit het leerboek 'De Heidelbergse Catechismus'.
- De leerkrachten zijn lid van één van de protestants christelijke kerken en leven de leerlingen als identiteitsdragers voor.
- Wij versterken als school de drieslag 'gezin-kerk-school'.
- Wij hebben kledingvoorschriften. Voorop staat: leerlingen horen eerbaar gekleed te zijn. Meisjes komen bijvoorbeeld in een jurk of rok naar school.
- Wilt u meer lezen over onze grondslag (schoolreglement)? Klik hierHoe is onze kwaliteit?
- De onderwijsinspectie heeft in 2016 opnieuw beoordeeld dat ons onderwijs in orde is.
- Wij geven degelijk onderwijs met goede resultaten. Tussen 2007 en 2018 scoorden wij boven het landelijk gemiddelde bij de Cito-Eindtoets.
- Wij zijn sinds 2017 gecertificeerd 'De Vreedzame School' en staan voor een fysieke en sociale veilige school.
- Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Leerlijnen ParnasSys.
- Wij volgende leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse Cito-toetsen, de Entree-toets en de Centrale Eindtoets.
- De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen en met name De Driestar in Leiden/Gouda, de school voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag.

Hoe is ons onderwijs?
- Wij geven naar ons vermogen Passend onderwijs aan alle leerlingen, zodat zij op hun niveau voldoende uitdaging ervaren.
- Indien nodig geven wij (tijdelijk) extra ondersteuning of wordt er een passende onderwijsplek op een andere (speciaal) basisonderwijsschool gevonden. Dat gaat altijd in overleg met de ouders.
- Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij vanaf midden groep 3 een plusklas.
- Voor talentvolle leerlingen met hun handen hebben wij een klusklas in de bovenbouw.
- Wij gebruiken moderne leermiddelen en vormen uw kind voor de maatschappij, waarin het als christen leeft en beweegt.
- Ieder kind verwerft welbevinden, betrokkenheid en zelfstandigheid op onze school.
- Ieder kind verwerft een zo hoog mogelijk bij zijn mogelijkheden en talenten passend onderwijsresultaat.
- Wij vinden bewegen en gezonde voeding belangrijk en gaan voor het certificaat 'De Gezonde School'.

Hoe is de huisvesting?
- Het schoolgebouw staat sinds 2002 in de Paulus Buijsstraat in de wijk Statenkwartier, maar heeft een gevel uit 1920.
- De school heeft een duidelijke plaatsgebondenheid en een streekfunctie. Een groot aantal leerlingen komt namelijk uit de directe omgeving van de school, een ander deel van de leerlingen komt van verder.
- In de Eben-Haëzerschool is christelijke kinderopvang aanwezig en buitenschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door 10forKIDS: zie www.10forKIDS.nl.
- We nemen langzaam in leerlingaantal toe en groeien vanuit de onderbouw door enkele groepen i.p.v. combinatiegroepen.
- We gaan uitbreiden met een extra verdieping op het schoolgebouw in schooljaar 2018/2019.

Hoe zit het met de financiën?
- Financieel zijn wij een gezonde school.
- We vragen een (vrijwillige) ouderbijdrage van 35 euro per kind (met een maximum van drie kinderen).

Hoe zit het met de geschiedenis van de school?
- De school is in 1927 gesticht en opende haar deuren op 1 april 1932.
- Wij hebben sinds de oprichting van de school een open toelatingsbeleid: ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.
- De school speelde in 1933 een prominente rol in de erkenning van reformatorisch onderwijs.
- Sinds 2007 zijn wij bestuurlijk gefuseerd met Mantum onderwijs (samen met scholen in Vlaardingen, Benthuizen en het Westland).
- Wilt u meer lezen over de geschiedenis van onze school? Klik hier