Wie zijn wij?

Graag presenteren wij ons aan u middels enkele onderwerpen.

Wie zijn wij?

- De Eben-Haëzerschool is een school met christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. De naam van onze school komt uit de Bijbel (1 Samuël 7) en betekent 'Steen der Hulp'.
- Wij hebben een enthousiast en gedreven team, die gaat voor 'verbinding', 'vertrouwen', 'vakmanschap' en 'vooruitgang'. We werken actief aan een veilig leer- en leefklimaat met het programma 'De Vreedzame School'.
- Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk: samenwerken met ouders voor het kind en aan de school.
- Onder de personeelsleden bevinden zich een directeur, een intern begeleider, een teamleider, vakdocent gym, onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners en teamleden.
- Wij maken deel uit van Mantum onderwijs: www.mantum.nl  (scholen uit Benthuizen, Westland en Vlaardingen).
- Wij vallen onder het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, de vereniging voor Reformatorisch Passend Onderwijs voor basis- en speciaal onderwijs.

Hoe is onze identiteit?
- De Bijbel is voor ons de basis, de Bron en gids van ons onderwijs en ons leven.
- Wij zingen dagelijks met de leerlingen psalmen en Bijbelse liedjes.
- Wij vertellen dagelijks Bijbelverhalen en in groep 7/8 behandelen wij Bijbelse onderwerpen uit het leerboek 'De Heidelbergse Catechismus'.
- De leerkrachten zijn lid van één van de protestants christelijke kerken en leven de leerlingen als identiteitsdragers voor.
- Wij versterken als school de drieslag 'gezin-kerk-school'.
- Wij hebben kledingvoorschriften. Voorop staat: leerlingen horen eerbaar gekleed te zijn. Meisjes komen bijvoorbeeld in een jurk of rok naar school.
- Wilt u meer lezen over onze grondslag (schoolreglement)? Klik hierHoe is onze kwaliteit?
- De onderwijsinspectie heeft in 2016 opnieuw beoordeeld dat ons onderwijs in orde is.
- Wij geven degelijk onderwijs met goede resultaten. Wij scoren sinds 2007 (op één keer na) altijd boven het landelijk gemiddelde bij de Cito-Eindtoets.
- Wij zijn sinds 2017 gecertificeerd 'De Vreedzame School' en staan voor een fysieke en sociale veilige school.
- Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Leerlijnen ParnasSys.
- Wij volgende leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse Cito-toetsen, de Entree-toets en de Centrale Eindtoets.
- De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen en met name De Driestar in Leiden/Gouda, de school voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag.

Hoe is ons onderwijs?
- Wij geven naar ons vermogen Passend onderwijs aan alle leerlingen, zodat zij op hun niveau voldoende uitdaging ervaren.
- Indien nodig geven wij (tijdelijk) extra ondersteuning of wordt er een passende onderwijsplek op een andere (speciaal) basisonderwijsschool gevonden. Dat gaat altijd in overleg met de ouders.
- Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij vanaf midden groep 3 een plusklas.
- Voor talentvolle leerlingen met hun handen hebben wij een klusklas in de bovenbouw.
- Wij gebruiken moderne leermiddelen en vormen uw kind voor de maatschappij, waarin het als christen leeft en beweegt.
- Wij vinden bewegen en gezonde voeding belangrijk en hebben sinds 2019 het certificaat 'De Gezonde School'.

Hoe is de huisvesting?
- Het schoolgebouw staat sinds 2002 in de Paulus Buijsstraat in de wijk Statenkwartier, maar heeft een gevel uit 1920. Het schoolgebouw is in 2019 uitgebreid met een extra verdieping en kreeg functionele aanpassingen.
- De school heeft een duidelijke plaatsgebondenheid en een streekfunctie. Een groot aantal leerlingen komt namelijk uit de directe omgeving van de school, een ander deel van de leerlingen komt van verder.
- In de Eben-Haëzerschool is leuke christelijke kinderopvang aanwezig en buitenschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door 10forKIDS: zie www.10forKIDS.nl.
- We nemen langzaam in leerlingaantal toe en groeien vanuit de onderbouw door enkele groepen i.p.v. combinatiegroepen.

Hoe zit het met de financiën?
- Financieel zijn wij een gezonde school.
- We vragen een (vrijwillige) ouderbijdrage van 40 euro per kind (met een maximum van drie kinderen).

Hoe zit het met de geschiedenis van de school?
- De school is in 1927 gesticht en opende haar deuren op 1 april 1932.
- Wij hebben sinds de oprichting van de school een open toelatingsbeleid: ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.
- De school speelde in 1933 een prominente rol in de erkenning van reformatorisch onderwijs.
- Sinds 2007 zijn wij bestuurlijk gefuseerd met Mantum onderwijs (samen met scholen in Vlaardingen, Benthuizen en het Westland).
- Wilt u meer lezen over de geschiedenis van onze school? Klik hier